Uznesenie členskej schôdze 2016

Slovenský rybársky zväz - miestna organizácia Štúrovo

Uznesenie z členskej schôdze dňa 5.marca 2016

I. Členská schôdza schvaľuje::

a) Správu o činnosti výboru MO za uplynulé obdobie a plán práce na rok 2016

b) Správu o finančnom hospodárení MO za rok 2015

c) Správu Kontrolnej komisie o stave MO za rok 2015

d) Predložený návrh rozpočtu MO na rok 2016

e) Začiatok lovnej sezóny 15.mája 2016 od 4:00 hod na všetkých odstavených ramenách sústavy Berek na základe výnimky Ministerstva životného prostredia na skorší lov kapra.

II. Členská schôdza schvaľuje:

a) Za účelom dostatočného osvojenia si rybárskych znalostí potrebných pre výkon rybárskeho práva v zmysle ustanovení Zákona o rybárstve č.139/2002 a jeho Vykonávacej vyhlášky č. 239/2006 Z.z. u novoprijatých členov naďalej vykonávať skúšky zo znalostí.Skúšky vykonávať formou testov, alebo ústnymi skúškami.

Termín : rok 2016 Zodpovedá : predseda MO

b) Členská schôdza schvaľuje športové podujatia v roku 2016 , ako je to uvedené v Spravodaji MO na rok 2016 a navrhuje výboru MO , aby vhodnou propagáciou informoval široký okruh záujemcov z radov členov MO SZR Štúrovo,ako aj záujemcov z iných organizácií a povoľuje preteky Colnej správy dňa 7.mája 2016 a preteky detí z nadácie Kvapka nádeje dňa 26.mája

Termín: rok 2016 zodpovedá:vybor MO

c) Členská schôdza ukladá výboru MO , aby podľa počasia zabezpečil úpravu ciest okolo odstavených ramien Berek do otvorenia lovnej sezóny a vyvinul úsilie na výkup alebo prenájom pozemkov kvôli príjazdu k ramenu Berek 1

Termín . trvalý zodpovedá : výbor MO

d) Členská schôdza ukladá výboru, aby vyvinul úsilie na výkup pozemkov za účelom vybudovania napájacieho kanála do ramena Berek 2 a vyžiadal si ponuky na jednotlivé alternatívy

Termín: trvalý zodpovedá : výbor MO

e) Na základe uznesenia z minulej členskej schôdze o výbere poplatku 5 EUR členská schôdza ukladá výboru vyvinúť úsilie na výkup alebo prenájom pozemkov okolo Berekov ako aj prístupových ciest k týmto revírom,o výsledkoch informovať v priebehu roka na našej web stránke

Termín : trvalý zodpovedá.výbor MO

f) Členská schôdza ukladá výboru MO naďalej podporovať krúžok mladých rybárov sumou

.........750,-............ EUR , aby sme podporili mladých záujemcov o rybolov.

Termín: apríl 2016 zodpovedá : predseda MO

g) Členská schôdza schvaľuje,aby sa detské preteky konali na jazere v termálnom kúpalisku Vadaš.

Termín : jún 2016 zodpovedá. športový referent

h) Členská schôdza schvaľuje výdaj povolení na rok 2017 od 19.decembra 2016 v pracovných dňoch

Termín: december 2016 zodpovedá: predseda MO

V Štúrove dňa 5.marca 2016