Mieň sladkovodný

Lota lota

Mieň sladkovodný

latinsky: Lota lota
maďarsky: Menyhal
anglicky: Burbotrad: treskotvaré

čeľaď: treskovité
potrava: všežravec, dravec
dĺžka života: 6 rokov

pohlavná dospelosť: 3-4. rok
doba rozmnožovania: december - január
bežná veľkosť: 30 až 45 cm
maximum: cez 75 cm

lovná miera: 35 cm

doba hájenia: 1.1. - 15.3.

Mieň je unikátnym druhom ryby, je jediným zástupcom treskovitých rýb na našom území. Je jediným druhom tejto čeľade, ktorý sa prispôsobil životu v sladkej vode. Jeho rozšírenie vo svete je impozantné a zahŕňa prakticky celý mierny pás severnej pologule od Európy cez Sibír až do Kanady.
Poznať mieňa nie je žiaden problém. Typický spoločný znak treskovitých rýb - jediný fúz trčiaci z brady smerom dopredu prakticky vylučuje zámenu s iným druhom a naviac má mieň pomerne netypické plutvy. Chrbtové sú dve, za prvou kratučkou nasleduje s miernym odstupom druhá, siahajúca od polovice dĺžky tela až k plutve chvostovej.
Rovnako dlhá je i análna plutva a veľmi neobvyklé je umiestnenie brušných plutiev, ktoré sa nachádzajú na hrdle ryby ešte pred úrovňou plutiev prsných.
Tlama mieňa je široká a svedčí o jeho dravom spôsobe obživy.
Veľmi zaujímavá je mieňova chladnomilnosť. Najaktívnejší býva v zimných mesiacoch, kedy sa i rozmnožuje a preto omnoho lepšie než u nás prospieva tento druh napríklad v chladných vodách Škandinávie či Ruska, kde je i významným komerčne loveným druhom.

Základné údaje

Rozmery

Dĺžka

priemerná: 30 až 45 cm
obvyklé maximum: 60 cm
rekordné hodnoty: cez 75 cm

Hmotnosť

priemerná: 0,4 až 0,8 kg
obvyklé maximum: kolem 2 kg
rekordné hodnoty: okolo 4, 5 kg

Typické znaky

hnedo mramorovaná kože s jemnými šupinami
jediný fúz na brade
dve chrbtové plutvy, prvá krátka, druhá dlhá
dlhá análna plutva
brušné plutvy posunuté pred úroveň prsných

Výskyt

Mieň obýva predovšetkým čisté tečúce vody lipeňového a mrenového pásma a okrem nich i niektoré údolné nádrže s čistou chladnou vodou bohatou na kyslík s dostatkom úkrytov. Na mnoho miestach jeho výskyt uniká pozornosti.

Biológia druhu

Mieň má pomerne vysoké nároky na čistotu a teplotu vody. Z tohto dôvodu sa vyskytuje iba tam, kde sú tieto predpoklady naplnené. Najvyššiu aktivitu vykazuje pri teplote vody okolo 5°C, čo je u nás v chladnejšej časti roku. Za vyšších teplôt vody v letnom období môže upadať do akejsi letargie, kedy obmedzuje svoju aktivitu i príjem potravy. Preberá sa hlavne pri zakalení a ochladení vody po dažďoch, kedy sa pohybuje vodou niekedy i za denného svetla a zháňa potravu. Inak sa ale jedná o rybu s nočnou aktivitou, ktorá sa svojim spôsobom života v niektorých ohľadoch podobá úhorovi. Menšie miene sa niekedy vyskytujú v skupinách, ale pri chove v akváriu je možné pozorovať i vyhranené teritoriálne chovanie.
Potravou mieňa sú larvy vodného hmyzu, červy, ikry rýb, niekedy raky a u väčších kusov i drobné ryby. Mieň nie je dobrý lovec, ale dokáže zhltnúť i pomerne veľkú korisť. Ako všetky druhy s relatívne slabými čeľusťami ju rýchlo hltá, takže pri love na udicu býva často zaseknutý veľmi hlboko. Potravinové spektrum mieňa ponúkalo ku špekuláciám o jeho škodlivosti a najmä na pstruhových revíroch bol donedávna intenzívne prenasledovaný. V niektorých rybochovných zariadeniach bol ale naopak vysádzaný do nádrží s generačnými rybami (napr. hlavátky), aby odstraňoval zostatky potravy zo dna.
Pohlavne mieň dospieva v 3. - 4. roku života, samice spravidla o niečo neskôr než samce, ktoré sa môžu v extrémnom prípade rozmnožovať už vo veku 2 rokov pri dĺžke okolo 17 cm. Neres sa odohráva najčastejšie v druhej polovici decembra a v januári. Predchádza mu krátka migrácia na vhodné neresoviská - obvykle miernejšie plytkejšie prúdy s piesčitým alebo štrkovitým dnom. Miene sa vytierajú v skupinách tvorených obvykle jednou samicou a niekoľkými samcami, ktorí okolo nej vytvárajú víriace klbko. Ikry po výtere klesajú pomaly na dno. Sú veľmi malé rovnako ako vyliahnutý plôdik, ale zato je ich obrovské množstvo. Bežne sa pohybuje v ráde státisícov, ale u samice s hmotnosťou 2225 g bolo odhadnuto na 1,3 milióna kusov.
Vďaka prenasledovaniu a znečisteniu našich vôd klesli stavy mieňa v 80. rokoch 20. storočia doslova na hranicu faktického vyhubenia na väčšine nášho územia. Zhruba v tej dobe bol ale uskutočnený umelý výter mieňa a odchov plôdiku na rybníkoch, vďaka čomu je možné vysádzať tento druh pravidelne do športových revírov, čo sa miestami prejavilo nárastom jeho početnosti. Naviac pôvodne negatívny postoj rybárskych hospodárov zdôvodňovaný údajnou značnou škodlivosťou mieňa je už minulosťou a tak je dnes celkové rozšírenie tejto zaujímavej ryby závislé hlavne na kvalite našich vôd a zachovanie členitosti ich korýt.

Rozmery a rast

Mieň rastie pomerne rýchlo a to predovšetkým preto, že neprestáva prijímať potravu ani v zimnom období. Ideálne podmienky nachádza na veľkých vodných plochách s celoročne nízkou teplotou vody ako sú niektoré jazerá v Rusku. Tu dosahuje rozmerov, ktoré sa s rastovými možnosťami v našich podmienkach vôbec nedajú porovnať - i cez 1 m dĺžky a 10 kg váhy. U nás je rast pomalší a pri celkovej vzácnosti a nenápadnosti tejto ryby je trofejných úlovkov žalostne málo. Najväčšie miene ulovené na našom území vážili okolo 4,5 kg a ide o zle zdokumentované úlovky z údolných nádrží. Častejšie sa lovia kusy s dĺžkou okolo 70 cm a hmotnosťou asi 2 - 3 kg.
Podľa údajov prirastá mieň celkom plynulo asi 9 - 10 cm ročne. Bežne dosahované veľkosti svedčia o tom, že sa jedná skôr o krátkoveký druh. Na malých revíroch ako sú pstruhové potoky sa mieň dožíva často iba 5 - 6 rokov a dorastá tu len okolo 40 cm.

Športový rybolov

Mieň sa loví prakticky výhradne na položenú na živočíšne nástrahy ako sú rybky a červy. Najviac mieňov sa loví v jesenných mesiacoch, kedy ich aktivita rastie s klesajúcou teplotou vody a blížiacim sa neresom. Úspešné sú i zákaly vody po letných búrkach. Mieň má v obľube členité miesta s nerovným dnom a podomletými brehmi, na hĺbke veľmi nezáleží. Pokiaľ miene berú, nie je problém uloviť z jedného miesta i viac kusov.
Záber nie je veľmi dôrazný, mieň v podstate stojí na mieste a korisť rýchlo hltá. Háčik je preto často zaseknutý až v hrtane alebo i v žalúdku. Podobne ako úhor sa i zaseknutý mieň snaží ukryť medzi kamene a preto je dobré zdolávať ho rázne za použitia pomerne silného náradia.

Možný výber náradia pre lov mieňa

Položená: Prakticky ľubovoľný silnejší prút, dnes si niektorí rybári obľúbili lov mieňov feederovým prútom a tu je treba sa vyvarovať veľmi jemných modelov.
Vlasec možno vyberať zhruba v rozmedzí 0,20 - 0,28 mm, niekto si trúfne i na slabší.
Obvyklými nástrahami sú červy a mŕtve rybky.