Povolenky
pre rok 2019

Miestne povolenia 


Dospelí členovia

Členská známka

23€

Miestna povolenka 

46€

Príspevok na opravy ciest a kúpu pozemkov

5€

Manipulačný poplatok

1€

Spolu

75€


Dôchodcovia, invalidi, ženy

Členská známka

23€

Miestna povolenka

40€

Príspevok na opravy ciest a kúpu pozemkov

5€

Manipulačný poplatok

1€

Spolu 

69€


Mládež od 15 rokov, študenti

Členská známka

17€

Miestna povolenka

40€

Príspevok na opravy ciest a kúpu pozemkov

5€

Manipulačný poplatok

1€

Spolu

63€


Deti od 6 do 14 rokov

Povolenie

14€

Zápisné

2€

Spolu

16€

Zväzové povolenie

Zväzové povolenie podľa schválenej smernice môže byť vydané len držiteľovi miestneho kaprového povolenia.

Cena celozväzového povolenia - dospelí, ženy, dôchodcovia, invalidi, mládež

40€

Cena celozväzového povolenia deti do 15 rokov

10€

Zväzové povolenie dospelí

       ( 75 + 40 )

115€

Zväzové povolenie dôchodcovia, invalidi, ženy

       ( 69 + 40 )

109€

Zväzové povolenie mládež od 15 rokov, študenti 

       ( 63 + 40 )

103€

Zväzové povolenie deti od 6 do 14 rokov 

       ( 16 + 10 )

26€

Ostatné platby

hrada za neodpracovanú brigádu

15€

Neodovzdaný prehľad o úlovkoch *

7€

* Vyplnený prehľad o úlovkoch musí byť odovzdaný do 15.januára.

Poplatky pre nového člena


Dospelí, ženy, dôchodcovia, mládež od 15 rokov

Zápisné 

70€

Skúšky

7€

Zákon o rybárstve č. 216/2018 Z.z.

1€

Príspevok na opravy ciest a kúpu pozemkov

5€

Členský preukaz

1€


Deti od 6 do 14 rokov

Zápisné 

2€

Každý rybár je povinný si zakúpiť okrem povolenia na rybolov aj ročný / trojročný rybársky lístok na mestskom (miestnom) úrade. Bez rybárskeho lístka je povolenie neplatné!

Hosťovacie povolenia


Tečúce vody MO - Hron, Ipeľ, Obidský kanál

Denná povolenka

7€

Denná pov. pre nečlena rybárskych združení (vody MO)

10€

Týždenná povolenka

30€


Stojaté vody MO - Berek I, II, III, IV

Aj pre členov rybárskych združení z iných krajín (ČR, MR)

       --

Denná povolenka

10€

Týždenná povolenka

40€

Pre osoby bez členstva rybárskych združení

--

Denná povolenka (vody MO)

20€

Týždenná povolenka (vody MO)

70€

Vody Rady SRZ - Dunaj

Denná povolenka 

10€

Týždenná povolenka

30€