Miestny rybársky poriadok

MIESTNY RYBÁRSKY PORIADOK PRE DRŽITEĽOV POVOLENÍ NA LOV RÝB V RYBÁRSKY REVÍROCH MO SRZ ŠTÚROVO PLATNÝ OD 1.JANUÁRA 2015

vydaný v súlade s ustanoveniami zákona č.139/2002 Z.z. o rybárstve v znení neskorších predpisov a jeho vykonávacieho predpisu, vyhlášky MŽP č.185/2006 a ostatnej legislatívy týkajúcej sa rybárstva.

VŠEOBECNÉ ZÁSADY PRE DRŽITEĽOV MIESTNEHO POVOLENIA NA RYBOLOV PRE VODY KAPROVÉ

Držitelia príslušného povoloenia na rybolov v kaprových vodách môžu loviť ryby v revíroch uvedených v zozname tohto miestneho rybárskeho poriadku okrem revírov určených na chov rýb.

a) Pri príchode k vode oprávnený na lov zapisuje nezmazateľným spôsobom do "Záznamu o dochádzkach k vode a úlovkoch" deň lovu a číslo rybárskeho revíru na ktorom bude loviť. Číslo sa uvádza iba prvým päťčíslím rybárskeho revíru, uvedeného v rybárskom poriadku. Zápis musí byť opakovane vykonaný pri každej zmene revíru a prerušení lovu aj v rámci jedného dňa.

b) Loviaci je povinný po ukončení, prerušení denného lovu alebo zmene revíru vyčiarknuť všetky prázdne políčka, vrátane políčka pre kontrolu, aj ak v tomto dni nezaznamenal žiadny úlovok. V mesiacoch júl - september pri 24 hodinovom love, v prípade, že loviaci pokračuje v love aj v nasledujúci deň, je o 24:00 hod. povinný zaznačiť ukončenie lovu zapísaním ostatných druhov rýb, ktoré si privlastnil. V prípade, že loviaci nemal žiadny úlovok, zaznačí túto skutočnosť v zázname o úlovkoch (vyčiarknutím), tak isto je loviaci povinný zaznačiť do záznamu o úlovkoch skutočnosť, keď v deň lovu nevyčerpal maximálne možné množstvo úlovkov. Následne zapíše do záznamu nový dátum a číslo revíru.

c) Na všetkých kaprových revíroch s celoročne povoleným rybolovom platia individuálne doby ochrany jednotlivých druhov rýb v zmysle Zákona č.139/2002 Z.z. o rybárstve a jeho vykonávacej Vyhlášky č.185/2006 Z.z.

d) Loviaci rybári sú zodpovední za udržiavanie poriadku a čistoty vo svojom okolí vymedzenom lovným miestom, minimálne však v okruhu 3m už počas výkonu rybárskeho práva a aj po jeho ukončení (Zákon č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny). Nedodržanie tohto ustanovenia bude riešené podľa Disciplinárneho poriadku SRZ. Miesta lovu sa nesmú žiadnym spôsobom vyhradzovať.

e) Po ulovení a privlastnení si rýb, zapisuje loviaci tieto do záznamu, do ktorého uvedie druh ryby, jej dĺžku a približnú hmotnosť. Privlastnené ryby, a to druhy kapor, šťuka, zubáč veľkoústy, sumec, lieň, lososovité druhy vrátane lipňa, podustvy, mreny severnej a zubáča volžského (ich uložením do sieťky, usmrtením a pod.) zapisuje loviaci do záznamu ihneď po ich ulovení do samostatného riadku a to pred znovu nahodením udice. Ryby sa zapisujú celým názvom druhu, okrem pstruha dúhového (Pd).

Ostatné druhy rýb loviaci zapisuje po skončení alebo prerušení lovu (§ 14, odstavec 5, Vyhlášky 185/2006 Z.z.). Privlastnené ryby musia byť uchované v takom stave, aby bolo možné zistiť ich dĺžku. Pre stanovenie hmotnosti podľa dĺžky slúžia priložené prepočítavacie tabuľky niektorých druhov rýb.

f) V kaprových vodách je zakázané loviť v čase od 22:00 do 04:00 hod. bez osvetlenia miesta lovu. Pod osvetlením miesta lovu sa rozumie dostatočne viditeľné svetlo na mieste pobytu loviaceho a jeho náčinia.

g) Držiteľ povolenia odovzdáva vyplnený záznam do 15.januára nasledujúceho roka po skončení jeho platnosti SRZ MO Štúrovo, a to aj vtedy, ak ryby nelovil alebo žiadne úlovky nezaznamenal, čo v zázname o úlovkoch uvedie. Taktiež je držiteľ povolenia povinný spočítať všetky dochádzky k vode, ktoré uvedie v sumáre záznamu. Za jednotku dochádzky sa považuje každý zápis v zázname o dochádzke k vode a úlovkoch. Lov vo viacerých revíroch alebo opakovaná návšteva jedného revíru znamená viac vychádzok aj keď prebehli v rámci jedného dňa, s výnimkou opätovného zápisu z dôvodu privlastnenia si vymenovaných druhov rýb podľa bodu e). Neodovzdanie riadne vyplneného záznamu do určeného termínu je porušením ustanovení vyhlášky 185/2006 Z.z. § 14 odst.16.

Nezaplatením členského príspevku do 31.marca príslušného roka členstvo zaniká a taká osoba je považovaná za nového člena s povinnosťou zaplatiť nové zápisné v zmysle stanov SRZ.

Rozsah platnosti rybárskeho poriadku a povolení

Tento rybárskz poriadok upravuje rybolov v rybárskych revíroch Slovenského rybárskeho zväzu Miestnej organizácie Štúrovo. Pri love rýb musí mať každý, kto loví ryby, u seba okrem rybárskeho lístku aj povolenie na rybolov, prehľad o úlovkoch, členský preukaz opatrený vlastnou fotografiou a preukaz totožnosti.

Povolenie na rybolov na vody kaprové oprávňuje jeho držiteľa privlastniť si v jednom kalendárnom roku spolu maximálne 50 ks týchto druhov rýb: kapor rybničný, zubáč veľkoústy, šťuka severná, sumec veľký a lieň sliznatý akejkoľvek hmotnosti (pri dodržaní lovnej miery jednotlivých druhov rýb).

Lov rýb deťmi od3 do 6 rokov na vodách kaprových je povolený iba na bič, t.j. udica bez navijaka a pod dozorom dospelého člena, ktorý je držiteľom povolenia na rybolov. Dieťa však musí vlastniť príslušné povolenie na rybolov, ktoré mu vydá MO. Záznam za loviaceho do 6 rokov vedie sprevádzajúca plnoletá osoba. Privlastnenie úlovkov sa riadi Vyhláškou 185/2006 Z.z. § 14 odst.5 a 6.

Lov rýb deťmi od 6 do 15 rokov na vodách kaprových je povolený všetkými spôsobmi ako u dospelých členov, ale iba na jednu udicu. Lov však môže dieťa vykonávať iba pod dozorom dospelého člena, ktorý je držiteľom povolenia na rybolov. Množstvo úlovkov detí od 6 do 15 rokov je v zmysle Vyhlášky č.185/2006 Z.z. § 14 odst.5 a 7. Za nesprávne vedenie záznamu za loviaceho od 6 do 15 rokov zodpovedá sprevádzajúca plnoletá osoba, ktorá je držiteľom povolenia na rybolov.

Rozsah platnosti detských povolení na kaprové vody sa počas školských prázdnin júl - august bezplatne rozširuje na všetky kaprové revíry pridelené SRZ v rozsahu povolenia dospelého sprievodcu - držiteľa tohto povolenia, ktorý pri love rýb dieťa sprevádza.

Na základe žiadosti bola SRZ MO Štúrovo udelená MŽP výnimka zo zákazu lovu a privlastňovania si kapra rybničného a ostatných druhov rýb v danom období nepodliehajúcich individuálnej dobe ochrany v rokoch 2015, 2016 a 2017 počnúc každoročne dňom 15. mája na všetkých LOVNÝCH KAPROVÝCH rybárskych revíroch, uzavretých vodách - okrem vodných tokov kde platí celoročný lov s dodržaním individuálnej ochrany podľa vyhlášky č.185/2006 Z.z.

Vybraté ustanovenia z vyhlášky č.185/2006 Z.z.

Loviaci pri love musí mať meradlo potrebné na zistenie dĺžky ulovenej ryby, uvoľnovač háčikov a podberák.

Lovné miery a doba ochrany rýb:

Amur biely

60 cm

Boleň Dravý

15.3. - 31.5.  40 cm

Hlavátka podunajská

1.1. - 31.10.  70 cm

Jalec hlavatý

20 cm

Jalec maloústy

15.3. - 31.5.  20 cm

Jalec tmavý

15.3. - 31.5.  20 cm

Jeseter malý

15.3. - 31.5.  45 cm

Kapor rybničný

15.3. -31.5.  40 cm

Lieň sliznatý

15.3. - 31.5.  40 cm

Mieň sladkovodný

1.1. - 15.3.  35 cm

Mrena severná 

15.3. - 15.6.  40 cm

Mrena škvrnitá

15.3. - 31.5.  25 cm

Nosáľ sťahovavý 

15.3. - 31.5.  25 cm

Pleskáč siný

15.3. - 31.5.  20 cm

Pleskáč tuponosý

15.3. - 31.5.  20 cm

Pleskáč vysoký 

15.3. - 31.5.  30 cm

Podustva severná

15.3. - 31.5.  30 cm

Pstruh dúhový

1.1. - 15.4.  25 cm

Sumec veľký

15.3. - 15.6.  70 cm

Šťuka severná

1.1. - 15.6.  60 cm

Tolstolobik

45 cm

Úhor európsky

1.9. - 30.11.  45 cm

Zubáč veľkoústy

15.3. - 15.6.  50 cm

Zubáč volžský 

15.3. - 15.6.  35 cm

Denná doba lovu rýb

január, február

7:00 - 17:00

marec, apríl

5:00 - 21:00

máj, jún, október

4:00 - 24:00

júl, august, september

00:00 - 24:00

november, december

7:00 - 20:00

Množstvo úlovkov

- Vjednom dni lovu si môže loviaci privlastniť 2 kusy kapra, šťuky, zubáča, sumca, lieňa, prípadne kombináciu dvoch týchto druhov

- V jednom dni lovu si môže loviaci privlastniť 4 kusy podustvy, mreny, pstruha dúhového a potočného, alebo 4 kusy kombinácie týchto druhov rýb

- V jednom dni lovu si loviaci môže privlastniť taký počet druhov rýb, ktorých celková hmotnosť nepresiahne 7 kg

- Ak si loviaci ako prvú rybu privlastní rybu o hmotnosti 7 kg a viac, obmedzuje sa denný úlovok len na tento kus

- Ak loviaci rybu po usmrtení vyčistí a zbaví vnútorností, jej zvyšky nesmie hodiť do vody, ani nechať na mieste lovu. Loviaci nesmie znečisťovať okolie miesta lovu, vodnej plochy a pobrežných pozemkov.

- Držiteľ povolenia od 3 do 6 rokov si môže v jednom dni lovu privlastniť taký počet rýb, ktorých celková hmotnosť nepresiahne 1 kg

- Držiteľ povolenia od 6 do 15 rokov si môže v jednom dni lovu privlastniť 2 ks kapra, šťuky, sumca, zubáča, boleňa, mreny, podustvy, pstruha, lieňa, alebo 2 ks kombinácie uvedených druhov rýb. Celková hmotnosť ulovených rýb nesmie prekročiť 3 kg. Ak si ako prvú privlastní rybu o hmotnosti nad 3 kg, obmedzuje sa denný úlovok na tento jeden kus.

Na ustanovenia súvisiace s výkonom rybárskeho práva, ktoré nie sú uvedené v tomto rýbárskom poriadku platí zákon č.139/2002 Z.z a k nemu vydaná vyhláška 185/2006 platná od apríla 2006 (zákon a vyhláška).

UPOZORNENIE!

Na všetkých reviroch MO SRZ Štúrovo platí zvýšená lovná miera Lieňa sliznatého (Tinca tinca) na 40 cm.