Miestny rybársky poriadok

Miestny rybársky poriadok pre držiteľov povolení na rybolov a hosťovacích povolení na rybárskych revíroch SRZ MO Štúrovo platný od 1.januára 2020

UPOZORNENIE!

Miestny rybársky poriadok obsahuje všeobecné zásady pri love rýb a schválené zmeny záväzné pre držiteľov miestneho povolenia a hosťovacieho povolenia na rybolov na rybárskych revíroch obhospodarovaných SRZ MO Štúrovo. Na všetky ostatné činnosti, ktoré nie sú uvedené v tomto rybárskom poriadku platí zákon č.216/2018 Z.z. a vykonávacia vyhláška č.381/2019 Z.z.

VŠEOBECNÉ ZÁSADY PRE DRŽITEĽOV MIESTNEHO POVOLENIA NA RYBOLOV PRE VODY KAPROVÉ

a) Pri príchode k vode oprávnený na lov zapisuje nezmazateľným spôsobom do "Záznamu o dochádzkach k vode a úlovkoch" deň lovu a číslo rybárskeho revíru na ktorom bude loviť. Číslo sa uvádza iba štvorčíslím rybárskeho revíru, uvedeného v rybárskom poriadku. Zápis musí byť opakovane vykonaný pri každej zmene revíru a prerušení lovu aj v rámci jedného dňa.

b) Na všetkých kaprových revíroch s celoročne povoleným rybolovom platia individuálne doby ochrany jednotlivých druhov rýb.

c) Miesta lovu sa nesmú žiadnym spôsobom vyhradzovať.

d) Loviaci pri love rýb medzi sebou udržiavajú vzdialenosť najmenej 5 metrov, ak sa nedohodnú na menšej vzdialenosti. Pri love prívlačou alebo muškárením loviaci medzi sebou udržiavajú vzdialenosť najmenej 20 metrov, ak sa nedohodnú na menšej vzdialenosti.


Loviaci si môže privlastniť počas jedného dňa lovu, aj keď loví vo viacerých rybárskych revíroch, najviac:


a) jeden kus jesetera malého alebo jeden kus jesetera sibírskeho, alebo jeden kus sumca veľkého, alebo dva kusy úhora európskeho, alebo dva kusy kapra rybničného, alebo dva kusy mieňa sladkovodného, alebo dva kusy zubáča veľkoústeho, alebo dva kusy zubáča volžského, alebo dva kusy šťuky severnej, alebo dva kusy lieňa sliznatého, alebo dva kusy mreny severnej, alebo dva kusy pstruha jazerného, alebo dva kusy pstruha potočného, alebo dva kusy lipňa tymiánového;

k týmto úlovkom si môže privlastniť taký počet pstruha dúhového, sivoňa potočného, podustvy severnej alebo nosáľa sťahovavého, aby celkový počet privlastnených rýb neprekročil počet štyri kusy a celková hmotnosť nepresiahla 5 kg,


b) taký počet všetkých druhov rýb, ktorých celková hmotnosť nepresiahne 5 kg;

celková hmotnosť rýb privlastnených v jednom dni sa nevzťahuje na invázne nepôvodné druhy rýb podľa § 10,ods.3


Po ulovení a privlastnení si rýb, zapisuje loviaci tieto do záznamu, do ktorého uvedie druh ryby, jej dĺžku a približnú hmotnosť. Privlastnené ryby, a to druhy kapor, šťuka, zubáč veľkoústy, sumec, lieň, lososovité druhy vrátane lipňa, podustvy, mreny severnej (ich uložením do sieťky, usmrtením a pod.) zapisuje loviaci do záznamu ihneď po ich ulovení do samostatného riadku a to pred znovu nahodením udice.


Ostatné druhy rýb loviaci zapisuje po skončení lovu. Ryby, ktoré majú určenú lovnú mieru zapisuje loviaci do samostatného riadku. Privlastnené ryby musia byť uchované v takom stave, aby bolo možné zistiť ich dĺžku. Pre stanovenie hmotnosti podľa dĺžky slúžia priložené prepočítacie tabuľky niektorých druhov rýb.


Loviaci pri love musí mať meradlo potrebné na zistenie dĺžky ulovenej ryby, uvoľňovač háčikov, primeraný podberák alebo pri love dravých druhov rýb vylovovacie kliešte a pri love na kaprových vodách spôsobom na položenú a plávanú so stanovenou najväčšou lovnou mierou rýb aj rybársku podložku. Na stanovenie hmotnosti rýb možno použiť váhu alebo prepočítavaciu tabuľku, ktorá je súčasťou záznamu.Doba lovu na kaprových vodách:

január až apríl, november a december     od   6.00 h     do 21.00 h,
máj                                                              od   4.00 h     do 24.00 h,
jún až október                                            od 00.00 h     do 24.00 h.

Držiteľ povolenia odovzdáva vyplnený záznam do 15.januára nasledujúceho roka po skončení jeho platnosti SRZ MO Štúrovo, a to aj vtedy, ak ryby nelovil alebo žiadne úlovky nezaznamenal, čo v zázname o úlovkoch uvedie. Taktiež je držiteľ povolenia povinný spočítať všetky dochádzky k vode, ktoré uvedie v sumáre záznamu. Za jednotku dochádzky sa považuje každý zápis v zázname o dochádzke k vode a úlovkoch.

UPOZORNENIE!
Výnimka č.8947/2009-8.1 MŽP SR - lov na živú rybku a prívlač od 1. apríla na hraničnej vode Ipeľ č.1 je zrušená od 1. januára 2020, platí § 18,bod f) Zákona 216/2018 Z.z. - zákaz lovu prívlačou a živou rybkou od 15.marca do 31.mája

Rozsah platnosti rybárskeho poriadku a povolení

Tento rybársky poriadok upravuje rybolov v rybárskych revíroch Slovenského rybárskeho zväzu Miestnej organizácie Štúrovo. Pri love rýb musí mať každý, kto loví ryby, u seba okrem rybárskeho lístku aj povolenie na rybolov, prehľad o úlovkoch a členský preukaz opatrený vlastnou fotografiou.

Povolenie na rybolov na vody kaprové oprávňuje jeho držiteľa privlastniť si v jednom kalendárnom roku spolu maximálne 40 ks týchto druhov rýb: kapor rybničný, zubáč veľkoústy, šťuka severná, sumec veľký a lieň sliznatý,  alebo ich kombinácie.

Podmienky lovu u detí a mládeže:

1/ Loviaci vo veku od 3 do 6 rokov môže loviť ryby výlučne v sprievode plnoletej osoby, ktorá je držiteľom rybárskeho lístka alebo povolenia alebo osobitného povolenia, a to s jedným rybárskym prútom s navijakom alebo bez navijaku. Privlastniť si môže v jednom dni taký počet všetkých druhov rýb, ktorých celková hmotnosť nepresiahne 1 kg alebo 1 kus kapra rybničného, lieňa sliznatého, zubáča veľkoústeho, zubáča volžského, šťuky severnej, sumca veľkého, boleňa dravého, podustvy severnej, nosáľa sťahovavého, mreny severnej, lipňa tymiánového alebo lososovitých druhov rýb. Ak si ako prvú privlastní rybu, ktorej hmotnosť je väčšia ako 1 kg, obmedzuje sa jeho denný úlovok na tento jeden kus ryby. Záznam za loviaceho vo veku od 3 do 6 rokov vedie sprevádzajúca plnoletá osoba, ktorá je držiteľom rybárskeho lístka alebo povolenia alebo osobitného povolenia.

2/ Loviaci vo veku od 6 do 15 rokov môže loviť ryby výlučne v sprievode plnoletej osoby, ktorá je držiteľom rybárskeho lístka alebo povolenia alebo osobitného povolenia, a to s jedným rybárskym prútom s navijakom alebo bez navijaku. Privlastniť si môže v jednom dni taký počet všetkých druhov rýb, ktorých celková hmotnosť nepresiahne 3 kg alebo 1 kus kapra rybničného, lieňa sliznatého, zubáča veľkoústeho, zubáča volžského, šťuky severnej, sumca veľkého, boleňa dravého, podustvy severnej, nosáľa sťahovavého, mreny severnej, jalca hlavatého, lipňa tymiánového alebo lososovitých druhov rýb. Ak privlastnením si poslednej ulovenej ryby hmotnosť úlovku presiahne 3 kg, môže si privlastniť túto poslednú ulovenú rybu. Ak si ako prvú privlastní rybu ktoréhokoľvek druhu, ktorej hmotnosť je väčšia ako 3 kg, obmedzuje sa jeho denný úlovok na tento jeden kus ryby. Za správne vedenie záznamu za loviaceho vo veku od 6 do 15 rokov zodpovedá sprevádzajúca plnoletá osoba, ktorá je držiteľom rybárskeho lístka alebo povolenia alebo osobitného povolenia.

3/ Loviaci vo veku od 15 do 18 rokov, ktorý je držiteľom povolenia môže loviť ryby ako plnoletá osoba.

Tento miestny rybársky poriadok nadobúda platnosť dňom 1.január 2020 a platí až do odvolania.