Miestny rybársky poriadok

MIESTNY RYBÁRSKY PORIADOK PRE DRŽITEĽOV POVOLENÍ NA LOV RÝB V RYBÁRSKY REVÍROCH MO SRZ ŠTÚROVO PLATNÝ OD 1.JANUÁRA 2019

vydaný v súlade s ustanoveniami zákona č.139/2002 Z.z. o rybárstve v znení neskorších predpisov a jeho vykonávacieho predpisu, vyhlášky MŽP č.185/2006 a ostatnej legislatívy týkajúcej sa rybárstva.

VŠEOBECNÉ ZÁSADY PRE DRŽITEĽOV MIESTNEHO POVOLENIA NA RYBOLOV PRE VODY KAPROVÉ

Držitelia príslušného povoloenia na rybolov v kaprových vodách môžu loviť ryby v revíroch uvedených v zozname tohto miestneho rybárskeho poriadku okrem revírov určených na chov rýb.

a) Pri príchode k vode oprávnený na lov zapisuje nezmazateľným spôsobom do "Záznamu o dochádzkach k vode a úlovkoch" deň lovu a číslo rybárskeho revíru na ktorom bude loviť. Číslo sa uvádza iba prvým päťčíslím rybárskeho revíru, uvedeného v rybárskom poriadku. Zápis musí byť opakovane vykonaný pri každej zmene revíru a prerušení lovu aj v rámci jedného dňa.

b) Na všetkých kaprových revíroch s celoročne povoleným rybolovom platia individuálne doby ochrany jednotlivých druhov rýb.

c) Miesta lovu sa nesmú žiadnym spôsobom vyhradzovať.

d) Po ulovení a privlastnení si rýb, zapisuje loviaci tieto do záznamu, do ktorého uvedie druh ryby, jej dĺžku a približnú hmotnosť. Privlastnené ryby, a to druhy kapor, šťuka, zubáč veľkoústy, sumec, lieň, lososovité druhy vrátane lipňa, podustvy, mreny severnej (ich uložením do sieťky, usmrtením a pod.) zapisuje loviaci do záznamu ihneď po ich ulovení do samostatného riadku a to pred znovu nahodením udice. Ryby sa zapisujú celým názvom druhu, okrem pstruha dúhového (Pd). Ostatné druhy rýb loviaci zapisuje po skončení alebo prerušení lovu.Privlastnené ryby musia byť uchované v takom stave, aby bolo možné zistiť ich dĺžku. Pre stanovenie hmotnosti podľa dĺžky slúžia priložené prepočítavacie tabuľky niektorých druhov rýb.

e) Maximálne denné množstvo je 5kg, ak si loviaci privlastní prvú rybu vážiacu viac ako 5kg, jeho rybolov na ten deň končí.

f) Držiteľ povolenia odovzdáva vyplnený záznam do 15.januára nasledujúceho roka po skončení jeho platnosti SRZ MO Štúrovo, a to aj vtedy, ak ryby nelovil alebo žiadne úlovky nezaznamenal.Rozsah platnosti rybárskeho poriadku a povolení

Tento rybárskz poriadok upravuje rybolov v rybárskych revíroch Slovenského rybárskeho zväzu Miestnej organizácie Štúrovo. Pri love rýb musí mať každý, kto loví ryby, u seba okrem rybárskeho lístku aj povolenie na rybolov, prehľad o úlovkoch, členský preukaz opatrený vlastnou fotografiou a preukaz totožnosti.

Povolenie na rybolov na vody kaprové oprávňuje jeho držiteľa privlastniť si v jednom kalendárnom roku spolu maximálne 40 ks týchto druhov rýb: kapor rybničný, zubáč veľkoústy, šťuka severná, sumec veľký a lieň sliznatý.

     Na vodách v užívaní MO SRZ Štúrovo platí zvýšená lovná miera lieňa sliznatého - 40cm.