Naše revíry

2-1510-1-1 Berek I. (malé rameno)

Vodná plocha odstaveného ramena rieky Hron pri obci Nána, 4 ha. Lov rýb je povolený od 1. januára do 14. marca a od 1. júna do 31. decembra. Hosťovacie povolenia vydávame od 1.6. do 31.12.

2-1511-1-1 Berek II (veľké rameno)     

Vodná plocha odstaveného ramena rieky Hron, rozloha 6 ha. Lov rýb je povolený od 1. januára do 14. marca a od 1. júna do 31. decembra. Hosťovacie povolenia vydávame od 1.6. do 31.12.

2-1512-1-1 Berek III (Kamenný Most)   

Vodná plocha odstaveného ramena rieky Hron pri obci Kamenný Most s rozlohou 6 ha. Lov rýb je povolený od 1. januára do 14. marca a od 1. júna do 31. decembra. Hosťovacie povolenia vydávame od1.6. do 31.12.   

2-1513-1-1 Berek IV (Kamenín) 

Vodná plocha odstaveného ramena rieky Hron pri obci Kamenín s rozlohou 6 ha. Lov rýb je povolený od 1. januára do 14. marca a od 1. júna do 31. decembra. Hosťovacie povolenia vydávame od 1.6.do 31.12.   

Rieky a kanále začlenené do zväzového povolenia

2. 2-0740-1-1 Hron č.1   

Čiastkové povodie Hrona od ústia pri Štúrove po dolný chotár obce Čata, Bardoňovský potok (Kvetnianka) od ústia pri obci Bíňa po pramene. Vodná plocha 293 ha. Revír je začlenený do zväzového povolenia.  

3. 2-0770-1-1 Ipeľ č.1 

Čiastkové povodie Ipľa od ústia po dolný chotár obce Pástovce a vodná plocha v obci Chľaba. Lov rýb je povolený celoročne s dodržaním individuálnej doby ochrany. Revír je začlenený do zväzového povolenia.   

4. 2-1471-1-1 Obidský kanál   

Odvodňovací kanál pod obcou Obid od čerpacej stanice pri hrádzi Dunaja po pramene pri obci Búč. Revír je začlenený do zväzového povolenia.  

5. 2-0961-1-1 Kamenický kanál   

Povodie Kamenického kanála od čerpacej stanice pri hrádzi Hrona po pramene pri ramene Berek III, Štúrovský kanál od ústia do Kamenického kanála po prameň pri TK Vadaš od stavidla na hrádzi Hrona po ústie do Štúrovského kanála. Revír je začlenený do zväzového povolenia.  

6. 2-2040-1-2 Paríž č.1

Čiastkové povodie potoka Paríž od ústia od obce Kamenný Most po cestný most Gbelce - Svodín. Chovný revír, zákaz rybolovu. 

7. 2-2100-1-1 Perec č.1

Čiastkové povodie potoka Perec od ústia pri obci Kamenín po železničný most v Zalabe. Revír je začlenený do zväzového povolenia. 

    Na všetkých uvedených revíroch platí zvýšená minimálna lovná miera lieňa sliznatého (Tinca tinca) - 40cm.   

     Na všetkých revíroch v obhospodarovaní MO SRZ Štúrovo (Hron č.1, Ipeľ č.1, Obidský kanál a OR Bereky I, II, III a IV)  platí horná miera kapra - 70 cm.

Odstavené ramená sústavy BEREK sú vyňaté zo zväzového povolenia. Platia povolenia vydané MO-SRZ Štúrovo, prípadne Radou SRZ.

Deti do 15 rokov, ktoré sú držiteľmi povolenia na rybolov, môžu loviť ryby len pod dozorom plnoletej osoby, ktorá je držiteľom povolenia na rybolov.