Hrúz fúzatý

Romanogobio uranoscopus

Hrúz fúzatý

latinsky: Romanogobio uranoscopus
maďarsky: Felpillantó küllő
anglicky: Stone Gudgeon

rad: kaprotvaré
čeľaď: kaprovité
potrava: všežravec

dĺžka života: 5 rokov
pohlavná dospelosť: v 2. roku
doba rozmnožovania: máj - jún
bežná veľkosť: 12 - 14 cm
maximum: 16 cm

lovná miera: -

doba hájenia: 1.1. - 31.12. - celoročne
Hrúz fúzatý sa vyskytuje v povodí Dunaja, kde obýva prúdivejšie úseky
podhorských riek - Orava, Váh, na východnom Slovensku bol výskyt zaznamenaný v Laborci,
Topli a Ondave. Má dlhé telo s úzkou hlavou, oči žltohnedej farby blízko seba smerujúce smerom hore, valcovitejšie telo ako ostatné hrúzy. Jeho charakteristickými znakmi sú šupinami pokryté hrdlo a dva pomerne dlhé fúzy v kútikoch úst, tieto sú podstatne mäsitejšie a dlhšie ako u ostatných druhov hrúzov, a tieto siahajú až po zadný okraj prednej žiabrovej kosti. Chrbát je väčšinou hnedozelený, bledšie boky s tmavými škvrnami, škvrny v zadnej časti tela splývajú do dvoch pozdĺžnych pásov, svetlosivé brucho, špinavobiele plutvy. Na chrbtovej a chvostovej plutve sú dva rady drobných tmavých škvŕn.

Základné údaje

Rozmery

Dĺžka
priemerná: 12 až 14 cm
obvyklé maximum: do 16 cm

Hmotnosť
priemerná: 4 až 16 g

Typické znaky

šupinami pokryté hrdlo
valcovitejšie telo ako ostatné hrúzy
najdlhšie fúziky až po zadný okraj žiabrovej kosti
dva rady škvŕn na chrbtovej a chvostovej plutve

Výskyt

Povodie Dunaja, Orava, Váh, Laborec.

Biológia druhu

Je to pôvodný dunajský endemit. Spravidla žije pri dne v strede silného prúdu a pre svoje ochranné sfarbenie ho možno zhora ťažko spozorovať. Živí sa larvami vodného hmyzu. O jeho rozmnožovaní vieme málo, zrejme sa však nebude líšiť od ostatných hrúzov. Neres prebieha pravdepodobne podobne, ako u hrúza škvrnitého v mesiacoch máj - jún etapovite, priemer ikier je cca 1 mm, inkubácia cca 100 denných stupňov. Jeho početnosť je nízka. Je to vzácny a kriticky ohrozený druh. Podrobné údaje o biológii hrúza fúzatého z našich vôd chýbajú, pretože sa jedná a málo preskúmaný druh.

Rozmery a rast

Jedná sa o ryby, ktoré sa dožívajú do 8 rokov, dospievajú väčšinou v druhom roku života. Dorastá obvykle do 12 - 14 cm.

Má poddruh - Hrúz fúzatý fričov (Gobio uranoscopus frici), ktorý je mimoriadne vzácny a nepreskúmaný, celoročne hájený. Mal by sa vyskytovať v lipňových pásmach. Foto a informácie sa nepodarilo zabezpečiť.
V posledných rokoch, najmä vďaka genetickým analýzam, došlo k prekvapujúcim objavom u viacerých druhov našich drobnejších rýb. Okrem skupiny pĺžovitých, čo je spomenuté pri článku o pĺžoch, sú to práve hrúzy, ktorých taxonómia a systematika prechádza značnými zmenami. Jednou zo zásadných zmien bolo zistenie, že rozdiely medzi hrúzom škvrnitým a ostatnými našimi hrúzmi presahujú rámec jedného rodu, takže sa pôvodný rod Gobio, kam patria všetky hrúzy, rozštiepil na rody Gobio a Romanogobio. Je pravdepodobné, že v budúcnosti bude celý druh premenovaný, aj keď zatiaľ sú ponechávané pôvodné názvy. Preto je u hrúza bieloplutvého už uvedený aj druhý latinský názov.
Aj z tohto je zrejmé, že sprievodným druhom nie je venovaná dostatočná pozornosť a to ako laickej, tak ani odbornej verejnosti, pričom je možné, že niektoré druhy sú už nenávratne stratené. Aj keď hrúzy taktiež nemajú teoreticky žiadny hospodársky význam, majú nezastupiteľné miesto v ichtyofaune našej krajiny a je potrebné uvažovať aj o prípadnom zachovaní ich genofondu prípadným čiastkovým odlovom a následným chovom a vysádzaním do prirodzených biotopov.