Podustva severná

Chondrostoma nasus

Podustva severná

latinsky: Chondrostoma nasus
maďarsky: Paduc
anglicky: Nase, Nase Carp

rad: kaprotvaré
čeľaď: kaprovité
potrava: všežravec

dĺžka života: 20 let
pohlavná dospelosť: 4-7. rok
doba rozmnožovania: marec - máj
bežná veľkosť: 25-40 cm
maximum: 60 cm

lovná miera: 30 cm

doba hájenia: 15.3. - 31.5.


Pretiahnutá strieborná ryba strednej veľkosti obývajúca prúdiace úseky lipňových a mrenových úsekov riek, u nás najmä v riekach patriacich do povodia Dunaja. Na miestach pôvodného výskytu je významným druhom, ktorý tvoria početné húfy a živí sa z veľkej časti riasovými nárastmi, ktoré zoškrabuje z kameňov na dne svojimi typicky tvarovanými ústami.
Ústa podustvy sú výrazne spodné - nachádzajú sa na dolnej strane hlavy a ich tvar formovaný predovšetkým rovnou ostrou hranou určenou pre odieranie rias sa nedá zameniť so žiadnym iným druhom. Rovnako ako všetky "biele ryby" je bez fúzikov. Plutvy sú dobre vyvinuté s ostrými hrotmi, chrbtová a chvostová majú tmavú farbu, ostatné plutvy sú červenkasté.
Pre rybárov predstavuje zaujímavý úlovok, pretože žije v húfoch a je možné sa na jej lov špecializovať, dá sa loviť na jemné náradie na plávanú, položenú i muškárením a napriek tomu, že sa tieto ryby dajú ľahko lokalizovať, lov nie je jednoduchý.

Základné údaje

Rozmery

Dĺžka

priemerná: 25 až 40 cm
obvyklé maximum: do 50 cm
rekordné hodnoty: kolem 60 cm

Hmotnosť

priemerná: 0,2 až 0,8 kg
obvyklé maximum: do 1,5 kg
rekordné hodnoty: cez 2 kg

Typické znaky

mierne ploché telo
typické spodné ústa s ostrou hranou
červenavé plutvy na spodku tela

Výskyt

Vyskytuje sa v riekach od lipeňového pásma až do prúdiacejších podhatí nížinných riek a prítokov údolných nádrží. Udrží sa niekedy i v samotných nádržiach (napr. Orava) a dokonca sa úspešne prevádza odchov mladších ročníkov na rybníkoch.

Biológia druhu

Podustva je spoločenská ryba tvoriaca početné húfy. Obýva najmä prúdiace úseky riek lipeňového a mrenieho pásma s kamenitým dnom, kde nachádza dostatok potravy v podobe riasových nárastov a drobných vodných živočíchov. V lete sa podustvy pasú i vo veľmi plytkých prúdoch a môžeme ich ľahko pozorovať, v chladnej časti roku sa presúvajú do hlbšej vody. Odhalenie ich prítomnosti je možné pozorovaním, kedy sa ryby pri zbere potravy prezradia typickými zábleskami svojich strieborných bokov alebo je možné hľadať stopy ich činnosti na kameňoch s riasovými porastami. Podľa rýh zanechaných v povlaku rias je možné odhadnúť i veľkosť prítomných rýb. Často ale vyplávajú do miest, kde sa intenzívne kŕmia len za týmto účelom a väčšinu času trávia v hlbšej vode. Do úplných plytčín vplávajú až pri súmraku.
Aj keď je podustva schopná uživiť sa prakticky iba riasami, na mnoho miestach nájdeme v jej potrave taktiež larvy vodného hmyzu, čoho sa využíva pri love tejto ryby muškárením, v žalúdkoch podustiev býva nájdený i detrit a naviac si tieto ryby ľahko zvykajú na umelú potravu či už v prípade rybničného chovu alebo na kŕmenie ponúkané športovými rybármi. Tam, kde sa vyskytuje hlavátka, tvoria podustvy podstatnú časť jej potravy.
Pohlavne dospievajú podustvy vo veku 4 - 7 rokov v závislosti na tempe rastu. K neresu migrujú do plytkých prúdov a tvorí početné húfy. K výteru dochádza od konca marca do mája - najčastejšie v apríli. Tak ako u iných druhov rýb tu hrá kľúčovú rolu teplota vody. Ikry sú ukladané na kamenité dno v prudkom prúde často i plytkejšom než 20 cm. Vzhľadom k veľkej početnosti neresiacich húfov ich môže na dne ležať i viditeľná vrstva.
Samica kladie v závislosti na svojej veľkosti 1 000 - 65 000 ikier, čo medzi kaprovitými rybami nie je mnoho a v tomto ohľade pripomína mrenu.
Z pohľadu športových rybárov je výter obdobím, kedy sa môže naplno prejaviť ich etika. Lov rýb pripravených k výteru alebo brodenie v neresovisku nie je najlepšou vizitkou športovej vyspelosti člena Petrovho cechu.

Rozmery a rast

Podustvu je možné zaradiť medzi stredne dlhoveké ryby. Pätnásty rok veku prekročí len malé percento jedincov, ale existencia trofejných rýb naznačuje, že sa tento druh možno dožíva i 20 rokov. Rast oboch pohlaví je hodnotený ako približne rovnaký, možno len s tým rozdielom, že samice sú vyššie a najmä pred výterom majú objemnejšie brucho (= sú v priemere ťažšie).

Športový rybolov

Podustva je obľúbenou rybou aktívnych rybárov, ktorí ju lovia od jari do zimy najmä na plávanú, ale i na položenú a v poslednej dobe i muškárením. Ukazuje sa, že sa stáva i obľúbeným úlovkom milovníkov feederových prútov, ktoré dovolia rybárovi dokonalou prezentáciu nástrahy v prudkých plytkých prúdoch. Nástraha by mala vo všetkých prípadoch ležať na dne alebo kopírovať jeho priebeh.
Vzhľadom k svojmu pomalému rastu a skutočnosti, že jej športová hodnota prevyšuje hodnotu kulinársku, by mala patriť medzi druhy, u ktorých bude preferovaný prístup "chyť a pusť" - prinajmenšom zo strany tých rybárov, ktorí sa na jej lov pripravujú špecializovať.

Možný výber náradia pre lov podustvy

Plávaná: Čokoľvek z ponuky plavákových prútov - matchový prút, bolonézka, delička alebo bič - výber hlavne s ohľadom na rozľahlosť revíru.
Koncový nadväzec v rozmedzí 0,08 - 0,16 mm.
Nástraha - biele červy, hnojáky, larvy vodného hmyzu, riasy, pečivo, krúpy apod.

Položená: Prút s ohľadom na podmienky lovu čo najľahšie - bez veľkých nárokov, feeder kategórie "light" nebo v silnejšom prúde i "medium", pickerový prút.
Monofilné vlasce v rozmedzí 0,08 - 0,16 mm. Silnejšie priemery hlavne kvôli možnosti záberu iných rýb - napr. mreny, pri love v silnom prúde apod.
Vhodné nástrahy sú ako pi love na plávanú.

Muškárenie: Jemný prút - AFTMA v rozmedzí 3 - 5, dĺžka podľa miestnych podmienok. Nadväzce 0,12 - 0,18 mm.
Menšie tmavšie mokré mušky a najmä nymfy vedené pomaly v blízkosti dna.

Prívlač: Na najmenšie druhy vláčených nástrah možno občas na miestach hojného výskytu podustvy dostať zábery v počte prevyšujúcim kategóriu záberov náhodných. Na vodách s ojedinelým výskytom nemá prívlač zmysel.