Novinky

Aktuality, oznamy a udalosti roku 2021


Preteky dvojíc v love sumca

3.júla 2021

    V dňoch 2 až 3 júla sa konali na revíre Berek IV preteky dvojíc v love sumca, ktoré usporiadalo združenie "Vydra".

Výsledky si môžete pozrieť v sekcii "Vyhodnotenie pretekov"


Členská schôdza

26.6.2021

V sobotu 26. júna 2021 sa konala výročná členská schôdza členov našej organizácie.

Členskú schôdzu zahájil predseda MO SRZ p. Eugen Farský. Po pietnej spomienke na členov, ktorý opustili naše rady sa pokračovalo pracovne.

Správu, v ktorej zhodnotil hlavné smery činnosti organizácie a jej pôsobenie počas uplynulého roku, podrobnú správu o úlovkoch a zarybňovaní lovných revírov predniesol tajomník Ing. Ján Bobuľa

S plnením rozpočtu za rok 2020 a návrhom rozpočtu na rok 2021 oboznámil prítomných pokladník p. Tibor Kuklis.

So závermi revízie spisovej agendy a hospodárenia vystúpil predseda kontrolnej komisie MUDr. Viktor Renner.

Po prednesení správ o činnosti MO SRZ Štúrovo členská schôdza pokračovala diskusiou. 

Návrh uznesenia členskej schôdze predložil na odsúhlasenie hospodár p. Zoltán Nemes.


Záverom členskej schôdze boli vyžrebovaný traja zúčastnení členovia, ktorí získali bezplatne miestnu povolenku.

Výbor MO SRZ blahoželá výhercom, a členom želá veľa úspechov v nadchádzajúcej sezóne.

                                                                                                                           Petrov zdar.

Uznesenie si môžete pozrieť v sekcii "Archív"


Rekonštrukcia "Vagóna"

29. jún 2021

    Počas jarných mesiacov prebiehali rekonštrukčné práce na chate "Vagón". Tieto práce začali už v minulom roku opravou strechy, a teraz boli dokončené ďalšie práce ako rekonštrukcia vnútorných stien, montáž kuchynskej linky, výmena podlahovín a vonkajšie nátery. Všetkým, ktorí sa podieľali na týchto prácach, patri poďakovanie.

Foto po obnove si môžete pozrieť tu.


Jarné zarybnenie násadou Kapor K3 - druhá časť

2. jún 2021

        V stredu 2. júna prebehla druhá časť jarného zarybnenia násadou Kapor K3 na revíroch Berek 3 v množstve 1 000 kg a Berek 4 v množstve 1 000 kg.

Foto si môžete pozrieť v "galérii"Jarné zarybnenie násadou Kapor K3

30. apríl 2021

     Vo štvrtok 29. apríla prebehla prvá časť jarného zarybnenia násadou Kapor K3 na revíroch Berek 1 v množstve 1 600 kg a Berek 2 v množstve 2 400 kg. Predpokladaný termín druhej časti zarybnenia je prvý májový týždeň.

Foto si môžete pozrieť v "galérii"


Brigády

27. apríl 2021

     V sobotu 24. apríla sa v spolupráci s Obecným úradom v Chľabe z príležitosti "Dňa zeme" konala brigáda na revíroch Ipeľ č.1 a Dunaj č.1. Brigádnici vyzbierali úctyhodné množstvo smetí a odpadkov.

Foto si môžete pozrieť v "galérii


Zarybnenie Kaprom K1

23.apríl 2021

     V pondelok bol zarybnený revír Berek II násadou Kapor K1 v množstve 50kg.

Foto si môžete pozrieť v "galérii".Zarybnenie šťukou

15. apríla 2021

     V stredu 7.4.2021 prebehlo na revíroch Paríž a Obidský kanál zarybnenie plôdikom šťuky rýchlenej v celkovom množstve 450 tisíc kusov. Z toho 100 tisíc na revír Paríž a 350 tisíc na revír Obidský kanál.

Foto si môžete pozrieť v "galérii".


Jarné brigády

27. marca 2021

      V sobotu 27. marca sa konali na našich revíroch jarné brigády. Pracovalo sa ako zvyčajne na odstraňovaní dolámaných a naplavených drevín počas zimných mesiacov, čistili sa porasty okolo revírov, zbierali sa zabudnuté odpadky. Okrem toho sa pracovalo na úprave ciest, na prístupovej ceste k revíru Obidský kanál prebiehali opravné práce - opravovali sa výtlky. Aj rekreačná chata na revíre Berek 2 sa obliekla do nového kabátu.

Foto si môžete pozrieť v "galérii".Jarné práce

3. marca 2020 

   Počas mesiaca február prebiehali práce na úprave pozemku úschovne člnov. Bola zavedená aj elektrina.  Ďalej prebiehajú práce na úprave ciest na revíroch Berek 1, 2 a 3.

Foto si môžete pozrieť v "galérii".