Novinky

Aktuality, oznamy a udalosti roku 2020

Jesenný výlov a zarybnenie

3.12.2020

Dňa 1.decembra bol dodatočný výlov nádrže pri obci Kuraľany, kde bolo vylovené uvedené množstvo rýb, ktoré boli zarybnené do revírov MO.

Kapor K2-3........................ 1 500kg

Amur 2 ročný..................... 200kg

Ostatná biela ryba.............. 200kg

Foto si môžete pozrieť v galérii.Jesenné zarybnenie

24.11.2020

      V dňoch 4.11 až 19.11 prebehlo jesenné zarybnenie našich revírov. Množstvá násad na revíre sú uvedené v tabuľke.

Foto si môžete pozrieť v galérii.Zarybnenie

21.9.2020

     Dňa 19. septembra prebehlo zarybnenie revíru Hron č.1 násadou Boleňa z ČR. Veľkosť násady bola 13 - 14 cm v množstve 14 500 ks

Foto si môžete pozrieť v "galérii".IX. ročník "Vydra Cup" 2020

21.9.2020

    V nedeľu 20. septembra za pekného počasia sa konal IX. ročník rybárskych pretekov "Vydra Cup", ktorých usporiadateľom je združenie Vydra.

Výsledky pretekov si môžete pozrieť v sekcii "Vyhodnotenie pretekov" a foto v "galérii"
Preteky dvojíc v love sumca

20.6.2020

     Z piatka na sobotu 19.6 - 20.6 sa konali na revíre Berek IV preteky dvojíc v love sumca, ktoré usporiadalo združenie "Vydra".

Výsledky si môžete pozrieť v sekcii "vyhodnotenie pretekov" a foto v galérii.Práce na revíroch

17.5.2020

     V sobotu 16. mája prebiehali práce na úpravách terénu na revíroch Berek I a II. Odstraňovali sa porasty zasahujúce do príjazdových ciest, zostávajúce pne a vyrovnávanie terénu.

Foto si môžete pozrieť v galérii.


Schôdza výboru MO SRZ Štúrovo

24.4.2020

     Dňa 22.4.2020 sa konala schôdza výboru MO SRZ Štúrovo, ktorej priebeh bol konaný elektronicky. Okrem iného bolo odsúhlasené zrušenie rybárskych pretekov v dôsledku pretrvávajúcej situácie pandémie, ako je uvedené v uverejnenom ozname.

Zápisnicu zo schôdze si môžete pozrieť v sekcii "INFO BLOK - Zápisnice výboru"


Zarybnenie

18.4.2020

      6. apríla prebehlo zarybnenie násadou Kapor K1 na revíre Berek 2 v množstve 70kg a na revíre Kamenický kanál v množstve 30kg.

     11. apríla prebehlo zarybnenie plôdikom Šťuky na revíre Paríž v množstve 200 tisíc kusov a na Obidskom kanále v množstve 250 tisíc kusov.  

Foto si môžete pozrieť v galérii.


Zarybnenie

4.4.2020

     V sobotu 4. apríla bola vysadená na revíre Hron č.1 násada Jalec tmavý vo veľkosti 8-10 cm v množstve 19 000 kusov.

Foto si môžete pozrieť v galérii.


Jarné zarybnenie

1.4.2020

     31. marca prebehlo zarybnenie našich revírov násadou Kapor K3 v uvedenom množstve:

Obidský kanál     -       900kg

Berek I                 -     1 500kg

Berek II                -     2 100kg

Berek III               -     2 400kg

Berek IV              -     2 100kg

Foto si môžete pozrieť v galérii.Práce na revíroch

21.3.2020

     Aj počas sobotňajšieho dopoludnia prebiehali na revíroch Berek I a II práce na úprave ciest. Okrem toho boli odstraňované vyvrátené stromy po zimnom období.

Foto si môžete pozrieť v "galérii".Úprava ciest

20.3.2020

     Počas dnešného dňa prebiehala úprava príjazdových ciest k revírom Berek I a II.  

Foto si môžete pozrieť v "galérii".Členská schôdza

10.3.2020

     V sobotu 7. marca 2020 sa konala výročná členská schôdza členov našej organizácie.

Členskú schôdzu zahájil predseda MO SRZ p.Eugen Farský. Po pietnej spomienke na členov, ktorý opustili naše rady sa pokračovalo pracovne.

Správu, v ktorej zhodnotil hlavné smery činnosti organizácie a jej pôsobenie počas uplynulého roku, podrobnú správu o úlovkoch a zarybňovaní lovných revírov predniesol tajomník Ing. Ján Bobuľa

S plnením rozpočtu za rok 2019 a návrhom rozpočtu na rok 2020 oboznámil prítomných pokladník p. Tibor Kuklis.

So závermi revízie spisovej agendy a hospodárenia vystúpil predseda kontrolnej komisie MUDr. Viktor Renner.

Po prednesení správ o činnosti MO SRZ Štúrovo členská schôdza pokračovala diskusiou. Úvodom diskusie predseda p. Eugen Farský predniesol návrh na zvolenie delegátov na možný mimoriadny snem, ktorý bol odsúhlasený.

Do diskusie sa zapojil aj Ing. Miroslav Janák, ktorý predniesol návrh na zriadenie ochranného pásma na revíroch, nákup násady kapra nad 10kg a návrh na zriadenie revíru "chyť a pusť". Tieto návrhy neboli prijaté. Okrem toho predložil návrh na zverejnenie uznesení zo zasadania výboru a z členskej schôdze, ktorý bol odsúhlasený.

Návrh uznesenia členskej schôdze predložil na odsúhlasenie hospodár p. Zoltán Nemes.

Záverom členskej schôdze boli vyžrebovaný traja zúčastnení členovia, ktorí získali bezplatne miestnu povolenku.

Výhercami sa stali:

Szombat František

Geljen Jozef

Ember Gergely

Výbor MO SRZ blahoželá výhercom, a členom želá veľa úspechov v nadchádzajúcej sezóne.

                                                                                                                               Petrov zdar.

Uznesenie si môžete pozrieť v sekcii "Archív"


Zimná individuálna brigáda

19.1.2020

     V sobotu 18. januára sa konala individuálna brigáda na revíre Berek 2. Pracovalo sa na odstraňovaní popadaných a vyschnutých stromov, porastov a na úprave nielen lovných miest, ale aj ich okolia.

Foto si môžete pozrieť v galérii.