Novinky
Aktuality, oznamy a udalosti roku 2020

Zarybnenie

4.4.2020

     V sobotu 4. apríla bola vysadená na revíre Hron č.1 násada Jalec tmavý vo veľkosti 8-10 cm v množstve 19 000 kusov.

Foto si môžete pozrieť v galérii.


Jarné zarybnenie

1.4.2020

     31. marca prebehlo zarybnenie našich revírov násadou Kapor K3 v uvedenom množstve:

Obidský kanál     -       900kg

Berek I                 -     1 500kg

Berek II                -     2 100kg

Berek III               -     2 400kg

Berek IV              -     2 100kg

Foto si môžete pozrieť v galérii.Práce na revíroch

21.3.2020

     Aj počas sobotňajšieho dopoludnia prebiehali na revíroch Berek I a II práce na úprave ciest. Okrem toho boli odstraňované vyvrátené stromy po zimnom období.

Foto si môžete pozrieť v "galérii".Úprava ciest

20.3.2020

     Počas dnešného dňa prebiehala úprava príjazdových ciest k revírom Berek I a II.  

Foto si môžete pozrieť v "galérii".Členská schôdza

10.3.2020

     V sobotu 7. marca 2020 sa konala výročná členská schôdza členov našej organizácie.

Členskú schôdzu zahájil predseda MO SRZ p.Eugen Farský. Po pietnej spomienke na členov, ktorý opustili naše rady sa pokračovalo pracovne.

Správu, v ktorej zhodnotil hlavné smery činnosti organizácie a jej pôsobenie počas uplynulého roku, podrobnú správu o úlovkoch a zarybňovaní lovných revírov predniesol tajomník Ing. Ján Bobuľa

S plnením rozpočtu za rok 2019 a návrhom rozpočtu na rok 2020 oboznámil prítomných pokladník p. Tibor Kuklis.

So závermi revízie spisovej agendy a hospodárenia vystúpil predseda kontrolnej komisie MUDr. Viktor Renner.

Po prednesení správ o činnosti MO SRZ Štúrovo členská schôdza pokračovala diskusiou. Úvodom diskusie predseda p. Eugen Farský predniesol návrh na zvolenie delegátov na možný mimoriadny snem, ktorý bol odsúhlasený.

Do diskusie sa zapojil aj Ing. Miroslav Janák, ktorý predniesol návrh na zriadenie ochranného pásma na revíroch, nákup násady kapra nad 10kg a návrh na zriadenie revíru "chyť a pusť". Tieto návrhy neboli prijaté. Okrem toho predložil návrh na zverejnenie uznesení zo zasadania výboru a z členskej schôdze, ktorý bol odsúhlasený.

Návrh uznesenia členskej schôdze predložil na odsúhlasenie hospodár p. Zoltán Nemes.

Záverom členskej schôdze boli vyžrebovaný traja zúčastnení členovia, ktorí získali bezplatne miestnu povolenku.

Výhercami sa stali:

Szombat František

Geljen Jozef

Ember Gergely

Výbor MO SRZ blahoželá výhercom, a členom želá veľa úspechov v nadchádzajúcej sezóne.

                                                                                                                               Petrov zdar.

Uznesenie si môžete pozrieť v sekcii "Archív"


Zimná individuálna brigáda

19.1.2020

     V sobotu 18. januára sa konala individuálna brigáda na revíre Berek 2. Pracovalo sa na odstraňovaní popadaných a vyschnutých stromov, porastov a na úprave nielen lovných miest, ale aj ich okolia.

Foto si môžete pozrieť v galérii.