Plán brigád

2023

Brigádnická činnosť

Výročná členská schôdza sa rozhodla, že každý člen MO je povinný odpracovať behom roka jednu brigádu (6 hodín). Tí členovia, ktorí brigádu z rôznych dôvodov neodpracujú, sú povinní uhradiť finančnú čiastku v sume 25,- € v kancelárii MO pri vydaní povolenia na rybolov. Kto uvedenú čiastku neuhradí, nebude mu vydané povolenie na rok 2024. Brigády nie sú povinní sa zúčastniť invalidi a dôchodcovia, pre týchto členov je brigáda dobrovoľná. Brigáda je povinná aj pre mládež od 15 do 18 rokov, aj pre ženy.

UPOZORNENIE!

Za dôchodcov sú považovaní členovia, ktorí dosiahli dôchodkový vek v zmysle doterajšieho zákona o odchode do riadneho dôchodku a preukážu sa výmerom Sociálnej poisťovne.

Každý účastník brigády je povinný dodržať bezpečnosť a konať tak, aby neohrozoval seba a svoje okolie, čo je osobnou zodpovednosťou každej zúčastnenej osoby.

Zraz účastníkov brigád je o 8,00 hod na vyznačených revíroch. Výbor MO prosí všetkých účastníkov, aby si po dohovore s pomocnými hospodármi priniesli so sebou vhodné pracovné náradie. Za nepriaznivého počasia sa brigáda nekoná.

Termín brigád - jar 2023

25. marec 2023 - Berek I, II, III, IV, - stretnutie brigádnikov o 8:00 hod.

Termín brigád - jeseň 2023

21. október 2023 - Berek I, II, III, IV, Dunaj č.1 - kotvisko člnov, stretnutie brigádnikov o 8:00 hod.

Upozornenie !

Na Obidskom kanáli sa budú konať len individuálne brigády.

Individuálne brigády

Výbor MO SRZ Štúrovo rozhodol, že brigády sa môžu konať v prípade potreby a po dohode aj mimo daných termínov. Podmienky - minimálne 5 brigádnikov. Termín a druh práce musí byť dohodnutý minimálne 7 dní dopredu s hlavným hospodárom, alebo s príslušnými pomocnými hospodármi, prípadne s predsedom.

V mimoriadnych prípadoch - ohrozenie revírov, havárie a iné, budú členovia pozývaní písomne.