Plán brigád
2018

Brigádnická činnosť

Výročná členská schôdza sa rozhodla, že každý člen MO je povinný odpracovať behom roka jednu brigádu (6 hodín). Tí členovia, ktorí brigádu z rôznych dôvodov neodpracujú, sú povinný uhradiť finančnú čiastku v sume 15,- € v kancelárii MO pri vydaní povolenia na rybolov. Kto uvedenú čiastku neuhradí, nebude mu vydané povolenie na rok 2019. Brigády nie sú povinní sa zúčastniť invalidi a dôchodcovia, pre týchto členov je brigáda dobrovoľná. Brigáda je povinná aj pre mládež do 18 rokov, aj pre ženy.

UPOZORNENIE!

Za dôchodcov sú považovaní členovia, ktorí dosiahli dôchodkový vek v zmysle doterajšieho zákona o odchode do riadneho dôchodku, to je 62 rokov.

Každý účastník brigády je povinný dodržať bezpečnosť a konať tak, aby neohrozoval seba a svoje okolie, čo je osobnou zodpovednosťou každej zúčastnenej osoby.

Zraz účastníkov brigád je o 8,00 hod na vyznačených revíroch. Výbor MO prosí všetkých účastníkov, aby si po dohovore s pomocnými hospodármi priniesli so sebou vhodné pracovné náradie. Za nepriaznivého počasia sa brigáda nekoná.

Termín brigád - jar 2018

24. marec 2018 - Berek I, II, III, IV, Obidský kanál, Dunaj č.1 - stretnutie brigádnikov o 8:00 hod.

Termín brigád - jeseň 2017

20. október 2018 - Berek I, II, III, IV, Obidský kanál, Dunaj č.1 - kotvisko člnov, stretnutie brigádnikov o 8:00 hod.

Individuálne brigády

Výbor MO SRZ Štúrovo rozhodol, že brigády sa môžu konať v prípade potreby a po dohode aj mimo daných termínov. Podmienky - minimálne 5 brigádnikov. Termín a druh práce musí byť dohodnutý minimálne 7 dní dopredu s hlavným hospodárom, alebo s príslušnými pomocnýmihospodármi, prípadne s predsedom.