Články a reportáže

Výročná členská schôdza 2017

     Výbor Miestnej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu Štúrovo usporiadal v sobotu 4.marca 2017 členskú schôdzu, ktorá sa v zmysle Stanov zväzu koná pravidelne každý rok. Schôdze sa zúčastnilo 122 členov. Schôdzu viedol predseda p. Eugen Farský, ktorý úvodom privítal hostí. Ako delegát SRZ sa zúčastnil členskej schôdze p. Ladislav Néveri.

      Keďže nebola prítomná nadpolovičná väčšina členov, výbor čakal 30 minút, počas ktorých sa premietal film o činnosti našej MO.

Po ukončení filmu prítomní členovia jednohlasne odsúhlasili, aby sa členská schôdza konala a bola právoplatná aj so stávajúcim počtom členov. Pokračovalo sa návrhom pracovných komisií, ktorý bol schválený tak ako aj program členskej schôdze. Po spomienke na zosnulých ocenil výbor podľa tradície troch dlhoročných členov našej MO - Ing. Štefan Godó, p. Štefan Matyi a p. Michal Rezníček. Ďalej pokračovala schôdza podľa programu správou tajomníka Ing. Martina Farského o činnosti v r. 2016, plán práce na rok 2017, o zarybnení v r. 2016 a pláne zarybnenia na rok 2017.

     Dalším bodom bola správa pokladníka o hospodárení v roku 2016 a návrhu rozpočtu na rok 2017. Predseda Kontrolnej komisie Ing. Ján Bobuľa podal správu o činnosti komisie za rok 2016. Vo svojej správe doporučil členskej schôdzi schváliť plán práce, zarybnenia, ako aj návrh rozpočtu na rok 2017.

Po prestávke schôdza pokračovala diskusiou. Ako prvý si zobral slovo predseda a vysvetlil navýšenie odvodov zmenou odvodového systému. Objasnil situáciu okolo úpravy ciest na Obidskom kanále, navrhol aby sa 5 € v roku 2018 nevyberalo, nakoľko výkup pozemkov sa ukázal ako zdĺhavý proces. Informoval ohľadom odlovu a značenia jeseterov na Dunaji ako aj o tom, že na jeseň tohto roku oslávi naša organizácia 70 - te výročie založenia, a pri tejto príležitosti MO chce vydať publikáciu o histórii a súčasnosti rybárstva v Štúrove a okolí. Poprosil členov, ktorí majú dobové dokumenty alebo fotografie, aby ich zapožičali na použitie v tejto publikácii. Kriticky sa vyjadril nesprávnemu vypĺňaniu prehľadov o úlovkoch, najmä sumarizácie.

     Ďalej sa do diskusie prihlásil s príspevkom pán Janák, poukázal na neporiadok a smeti pri vode, nešetrné zaobchádzanie s ulovenými rybami a pýtal sa na možnosť vyčlenenia niektorého revíru na ,,Chyť a pusť " revír. Ďalej vystúpil pán Horváth, informoval sa či bude obmedzený lov pri aplikácii bakteriálnej zmesi a kriticky sa vyjadril k práci rybárskej stráže. Predseda a tajomník obom členom odpovedali na ich otázky.

     V diskusii bola preberaná aj otázka zarybnenia pstruhom dúhovým. I keď sa objavil kde tu aj protichodný názor, túto otázku zarybnenia členovia rozhodli hlasovaním, že v roku 2017 pstruhom nezarybníme.

Predseda návrhovej komisie p. Nemes Zoltán predniesol návrh uznesenia. Keďže pripomienky neboli, bol tento návrh schválený.

     Záverom boli vyžrebovaní traja členovia, ktorí dostali miestne povolenie zdarma, páni Ján Gál, Jozef Pál a Peter Krajčovič.

     Po registrácii výhercov predseda poďakoval všetkým prítomným za účasť a schôdzu ukončil.