Členská schôdza 2016

Výbor Miestnej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu Štúrovo usporiadal v sobotu 5.3.2015 členskú schôdzu, ktorá sa v zmysle Stanov zväzu koná pravidelne každý rok. Schôdze sa zúčastnilo 119 členov. Schôdzu viedol predseda p.Eugen Farský, ktorý úvodom privítal hostí. Ako delegát SRZ a predseda MsO Nitra sa zúčastnil členskej schôdze p. Dušan Janovič. 

Ďalej boli zvlášť privítaní hostia p. Szabó Pavol, člen od roku 1958, p. Klincsek František, člen od roku 1960 a p. Horváth Karol, člen od roku 1960, ktorý patria medzi našich najstarších členov. Pri tejto príležitosti im tajomník Ing. Martin Farský poďakoval za dlhoročnú prácu a odovzdal malé upomienky.  

    Po pietnej spomienke na členov, ktorý opustili naše rady sa pokračovalo pracovne.
Správu, v ktorej zhodnotil hlavné smery činnosti organizácie a jej pôsobenie počas uplynulého roku, podrobnú správu o úlovkoch a zarybňovaní lovných revírov prečítal tajomník Ing. Martin Farský  

S príjmami a výdajom financií organizácie oboznámil prítomných pokladník p. Tibor Kuklis.  

Závery revízie spisovej agendy a hospodárenia prečítal predseda kontrolnej komisie Ing. Ján Bobuľa.   

Činnosť rybárskej stráže vyhodnotil Bc. Gustáv Grman. 

V diskusii mal príspevok okrem pánov p.Perutek, p. Horváth a p.Veszprémi aj predseda MsO Nitra p. Dušan Janovič,  

Po ukončení diskusie bol Zoltánom Nemesom prečítaný a odsúhlasený návrh uznesenia.
Schôdzou sa symbolicky ukončilo zimné obdobie lovu rýb, pretože od 15.3. do 14.5. platí všeobecný zákaz lovu na našich odstavených ramenách.