Členská schôdza 2015

    Výbor Miestnej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu Štúrovo usporiadal v sobotu 28.2.2015 členskú schôdzu, ktorá sa v zmysle Stanov zväzu koná pravidelne každý rok. Schôdze sa zúčastnilo 128 členov. Schôdzu viedol predseda p.Eugen Farský, ktorý úvodom privítal hostí.

Ako delegát SRZ a predseda MsO Nitra sa zúčastnil členskej schôdze p.Dušan Janovič.

    Ďalej boli zvlášť privítaní hostia p.Jozef Rakovský, p. Jozef Matus, ktorí dosiahli úctyhodnú dĺžku pôsobenia v našom rybárskom zväze od 50 a 52 roku a náš najstarší člen p.Pavol Firický, ktorý dosiahne tento rok 89 jubileum svojho života. Pri tejto príležitosti im tajomník Ing. Martin Farský poďakoval za dlhoročnú prácu a odovzdal malé upomienky. 
    Po pietnej spomienke na členov, ktorý opustili naše rady sa pokračovalo pracovne. Prítomní členovia boli oboznámení s výsledkom XI. Snemu SRZ, s výsledkom volieb prezidenta, tajomníka zväzu a zástupcoch kraja do Rady SRZ. 

Správu, v ktorej zhodnotil hlavné smery činnosti organizácie a jej pôsobenie počas uplynulého roku, podrobnú správu o úlovkoch a zarybňovaní lovných revírov prečítal tajomník Ing. Martin Farský.

S príjmami a výdajom financií organizácie oboznámil prítomných pokladník p. Tibor Kuklis 

    Závery revízie spisovej agendy a hospodárenia prečítal predseda kontrolnej komisie Ing. Ján Bobuľa. Činnosť rybárskej stráže vyhodnotil Bc. Gustáv Grman. 
    Najzaujímavejšie pre prítomných boli informácie o zarybňovaní. Za uplynulý rok nákup rýb z našich prostriedkov vo finančnom vyjadrení bol vo výške 31.802 €, z prostriedkov Rady vo výške odvodov cca 27.500 €. 

     V diskusii mal príspevok aj predseda MsO Nitra p. Dušan Janovič, ktorý sa s nami podelil o skúsenosti a informácie z diania v ich organizácii.

     Ďalej sa prebral a členstvo schválilo návrh na odvádzanie finančnej čiastky do fondu na nákup pozemkov - na prístup k našim vodám v hodnote 5 €.

Po ukončení diskusie bol Mgr. Tomášom Benefim prečítaný a odsúhlasený návrh uznesenia.
Schôdzou sa symbolicky ukončilo zimné obdobie lovu rýb, pretože od 15.3. do 14.5. platí všeobecný zákaz lovu na našich odstavených ramenách.                                             - majk -