Uznesenie členskej schôdze 2015

Slovenský rybársky zväz - miestna organizácia Štúrovo

Uznesenie z členskej schôdze dňa 28.februára 2015


I. Členská schôdza schvaľuje::

a) Správu o činnosti výboru MO za uplynulé obdobie a plán práce na nasledujúce obdobie

b) Správu o finančnom hospodárení MO za rok 2014

c) Správu Kontrolnej komisie o stave MO za rok 2014

d) Predložený návrh rozpočtu MO na rok 2015

e) Začiatok lovnej sezóny 15.mája 2014 od 4:00 hod na všetkých odstavených ramenách sústavy       Berek na základe výnimky Ministerstva životného prostredia na skorší lov kapra.

II. Členská schôdza schvaľuje:

a) Za účelom dostatočného osvojenia si rybárskych znalostí potrebných pre výkon rybárskeho práva v zmysle ustanovení Zákona o rybárstve č.139/2002 a jeho Vykonávacej vyhlášky č. 239/2006 Z.z. u novoprijatých členov, ale v odôvodnených prípadoch aj u starších členov naďalej vykonávať skúšky zo znalostí. Skúšky vykonávať formou testov, v odôvodnených prípadoch ústnymi skúškami. Včas určiť termíny skúšok a dať na známosť záujemcom o členstvo v miestnej organizácii.

Termín : trvalý zodpovedá : predseda MO

b) Členská schôdza schvaľuje športové podujatia v roku 2015 , ako je to uvedené v Spravodaji MO na rok 2014 a navrhuje výboru MO , aby vhodnou propagáciou informoval široký okruh záujemcov z radov členov MO SZR Štúrovo, ako aj záujemcov z iných organizácií a povoľuje preteky Colnej správy dňa 2.mája 2015.

Termín: rok 2015 zodpovedá:vybor MO

c) Členská schôdza schvaľuje plán brigád na našich revíroch

Termín: rok 2015 zodpovedá:vybor MO

d) Členská schôdza schvaľuje nákup motorového vozidla s kompletnou výbavou na prevoz rýb

Termín rok 2015 zodpovedá : výbor MO

e) Členská schôdza ukladá výboru MO , aby podľa počasia zabezpečil úpravu ciest okolo odstavených ramien Berek do otvorenia lovnej sezóny a po dohovore s Vodohospodárskym podnikom upravil príjazd k ramenu Berek 1

Termín: rok 2015 zodpovedá : hlavný hospodár

f) Členská schôdza ukladá výboru, aby previedol výkup pozemkov za účelom vybudovania napájacieho kanála do ramena Berek 2 a začal potrebné konania na realizáciu stavby

Termín : rok 2015 zodpovedá.výbor MO

g) Členská schôdza ukladá predsedovi MO , aby predložil RADE SRZ Žilina žiadosť na poskytnutie pôžičky vo výške 10.000 EUR na výkup pozemkov a vybudovanie napájacieho kanála k ramenu Berek 2

Termín: apríl 2015 zodpovedá : predseda MO

h) Členská schôdza ukladá výboru MO naďalej podporovať krúžok mladých rybárov sumou 750,- EUR, aby sme podporili mladých záujemcov o rybolov.

Termín : rok 2015 zodpovedá.výbor MO

ch) Členská schôdza schvaľuje konanie detských pretekov na jazere v termálnom kúpalisku Vadaš.

Termín:jún 2015 zodpovedá:športový referent

i, Členská schôdza schvaľuje výber poplatku 5,- EUR od roku 2016, tieto prostriedky viazať výlučne na úpravu a opravy ciest a výkup pozemkov

Termín : rok 2016 zodpovedá.výbor MO

Predseda návrhovej komisie: Mgr.Benefi Tomáš